CHYBOVNÍK
CHYBOVNÍK

ID
Popis
i
P001
Katastrálne územie 999999 sa v číselníku KU nenachádza
P002
Riadok číslo 999 - Číslo okresu 9999 nezodpovedá údaju v číselníku (správna hodnota : 7777)
P003
Riadok číslo 999 - Názov KU XXX nezodpovedá údaju v číselníku (správna hodnota : YYY)
P004
Riadok číslo 999 - Názov okresu XXX nezodpovedá údaju v číselníku (správna hodnota : YYY)
P005
Riadok číslo 999 - Nevyplnený záznam podrobného merania zmien (ZPMZ)
P006
Riadok číslo 999 - Záznam podrobného merania zmien (ZPMZ) obsahuje viac znakov (888/) ako je povolené (10)
P007
Riadok číslo 999 - Nevyplnené číslo geometrického plánu (GPC)
P008
Riadok číslo 999 - Číslo geometrického plánu (GPC) obsahuje viac znakov (888) ako je povolené (20)
P009
Riadok číslo 999 - Nevyplnená položka účel (UCEL)
P010
Riadok číslo 999 - Položka účel (UCEL) obsahuje viac znakov (888) ako je povolené (255)
P011
Riadok číslo 999 - Položka čísla listu mapy (CLM) obsahuje viac znakov (888) ako je povolené (30)
P012
Riadok číslo 999 - Položka označenie hraníc (OZN_HRANIC) obsahuje viac znakov (888) ako je povolené (100)
P013
Riadok číslo 999 - Položka pre poznámku (POZNAMKA) obsahuje viac znakov (888) ako je povolené (500)
P014
Riadok číslo 999 - Nevyplnené IČO zhotoviteľa
P015
Riadok číslo 999 - Nevyplnený názov zhotoviteľa
P016
Riadok číslo 999 - Názov zhotoviteľa (NAZOV) obsahuje viac znakov (888) ako je povolené (150)
P017
Riadok číslo 999 - Telefonický kontakt na zhotoviteľa (TEL) obsahuje viac znakov (888) ako je povolené (30)
P018
Riadok číslo 999 - E-mailový kontakt na zhotoviteľa (EMAIL) obsahuje viac znakov (888) ako je povolené (50)
P019
Riadok číslo 999 - Názov ulice (ULICA) obsahuje viac znakov (888) ako je povolené (50)
P020
Riadok číslo 999 - Nevyplnené adresné číslo (CISLO)
P021
Riadok číslo 999 - Adresné číslo (CISLO) obsahuje viac znakov (888) ako je povolené (30)
P022
Riadok číslo 999 - Nevyplnený názov mesta (MESTO)
P023
Riadok číslo 999 - Názov mesta (MESTO) obsahuje viac znakov (888) ako je povolené (50)
P024
Riadok číslo 999 - Nevyplnené PSČ zhotoviteľa (PSC)
P025
Riadok číslo 999 - PSČ zhotoviteľa (PSC) neobsahuje predpísaný počet znakov ako je povolené (5-6)
P026
Riadok číslo 999 - PSČ zhotoviteľa (PSC) obsahuje nepovolené znaky
P027
Riadok číslo 999 - Nevyplnené meno zhotoviteľa (MENO)
P028
Riadok číslo 999 - Meno zhotoviteľa (MENO) obsahuje viac znakov (888) ako je povolené (50)
P029
Riadok číslo 999 - Nevyplnené IČO overovateľa (ICO)
P030
Riadok číslo 999 - Nevyplnené meno overovateľa (MENO)
P031
Riadok číslo 999 - Meno overovateľa (MENO) obsahuje viac znakov (888) ako je povolené (30)
P032
Riadok číslo 999 - Nevyplnené priezvisko overovateľa (PRIEZVISKO)
P033
Riadok číslo 999 - Priezvisko overovateľa (PRIEZVISKO) obsahuje viac znakov (888) ako je povolené (150)
P034
Riadok číslo 999 - Titul pred menom overovateľa (TITUL_PRED) obsahuje viac znakov (888) ako je povolené (30)
P035
Riadok číslo 999 - Titul za menom overovateľa (TITUL_ZA) obsahuje viac znakov (999) ako je povolené (30)
P036
Riadok číslo 999 - Nevyplnené číslo oprávnenia overovateľa (CISLO_OPRAVNENIA)
P037
Riadok číslo 999 - Číslo oprávnenia overovateľa (CISLO_OPRAVNENIA) obsahuje viac znakov (888) ako je povolené (16)
P038
Riadok číslo 999 - IČO (ICO) obsahuje viac znakov (888) ako je povolené (16)
P039
Riadok číslo 999 - Kontrola IČO 999999 : nevyhovuje kontrole na MODULO11
P040
Riadok číslo 999 - Nevyplnené dátumové pole (DATUM)
P041
Riadok číslo 999 - Dátumové pole (DATUM) musí obsahovať presne 10 znakov
P042
Riadok číslo 999 - Dátumové pole (DATUM) nemá predpísaný formát DD.MM.RRRR
P043
Riadok číslo 999 - Dátumové pole (DATUM) obsahuje na mieste pre deň aj iné ako numerické znaky
P044
Riadok číslo 999 - Dátumové pole (DATUM) obsahuje na mieste pre mesiac aj iné ako numerické znaky
P045
Riadok číslo 999 - Dátumové pole (DATUM) obsahuje na mieste pre rok aj iné ako numerické znaky
P046
Riadok číslo 999 - Dátumové pole (DATUM) nie je platným dátumom (30.02.2015)
P047
Riadok číslo 999 - Hodnota DRN (88) nezodpovedá predpísanej hodnote
P048
Riadok číslo 999 - Hodnota čísla katastrálneho územia (999999) nezodpovedá číselníkovej hodnote
P048
Riadok číslo 999 - Parcela C-KN číslo 999/99 uvedená v DS sa v SPIKN nenachádza
P112
Riadok číslo 999 - Parcela C-KN číslo 999/99 v DS má v GP DRP=88 ale v SPIKN je DRP=77. Nezhoda DRP
P110
Riadok číslo 999 - Parcela C-KN číslo 999/99 v DS má v GP CLV=88 ale v SPIKN je CLV=77. Nezhoda CLV
P111
Riadok číslo 999 - Parcela C-KN číslo 999/99 v DS má v GP VYM=888 ale v SPIKN je VYM=777. Nezhoda VYM
P114
Riadok číslo 999 - Parcela E-KN číslo 9-999/99 v DS má v GP CLV=88 ale v SPIKN je CLV=77. Nezhoda CLV
P115
Riadok číslo 999 - Parcela E-KN číslo 9-999/99 v DS má v GP VYM=888 ale v SPIKN je VYM=777. Nezhoda VYM
P116
Riadok číslo 999 - Parcela E-KN číslo 9-999/99 v DS má v GP DRP=88 ale v SPIKN je DRP=77. Nezhoda DRP
P150
Riadok číslo 999 - Parcela E-KN číslo 9-999/99 uvedená v DS nemá platnú číselníkovú hodnotu DRP(88)
P151
Riadok číslo 999 - PKV parcela číslo 888/88 v DS obsahuje 999 znakov a povolený počet znakov je 10
P152
Riadok číslo 999 - Poznámka ku PKV parcele číslo 888/88 v DS obsahuje 999 znakov a povolený počet znakov je 500
P107
Riadok číslo 999 - Parcela E-KN číslo 8-888/88 uvedená v DS sa v SPI KN nenachádza
P153
Riadok číslo 999 - Poznámka ku parcele číslo 888/88 v NS obsahuje 777 znakov a povolený počet znakov je 500
P104
Riadok číslo 999 - U parcely číslo 888/88 v NS je uvedená nepovolená hodnota DRN(77)
P154
Riadok číslo 999 - Parcela číslo 888/88 uvedená v NS nemá platnú číselníkovú hodnotu DRP(77)
P155
Riadok číslo 999 - Parcela číslo 888/88 uvedená v NS nemá platnú číselníkovú hodnotu PKK(77)
P156
Riadok číslo 999 - Parcela číslo 888/88 uvedená v NS sa v C-KN už nachádza
P128
Riadok číslo 999 - Prírastky a úbytky parcely C-KN číslo 888/88 v NS nie sú komplexne riešené cez CDI, preto sú neokontrolované
P157
Riadok číslo 999 - Stavba nemôže byť umiestnená na parcele E-KN
P139
Riadok číslo 999 - Na parcele číslo 888/88 je v NS uvedené PEC=77 ale v SPI-KN má hodnotu 66
P138
Riadok číslo 999 - Na parcele číslo 888/88 je v NS uvedené DRS=77 ale v SPI-KN má hodnotu 66
P158
Riadok číslo 999 - U novej stavby je uvedené DRS=88. Nemá platnú číselníkovú hodnotu
P159
Riadok číslo 999 - U novej stavby bolo pridelené PEC=888. Toto už bolo v minulosti pridelené
P160
Riadok číslo 999 - Na parcele číslo 888/88 C-KN v doterajšom stave sa stavba so súpisným číslom 777 nenachádza
P161
Riadok číslo 999 - U parcely číslo 888/88 C-KN v doterajšom stave má stavba so súpisným číslom 777 iné DRS(66) než ako je uvedené v GP(55)
P162
Riadok číslo 999 - Výmera parcely nového stavu 888/88(777) nezodpovedá súčtu výmer dielov(666)
P163
Riadok číslo 999 - Výmera parcely doterajšieho stavu 888/88(777) má menšiu hodnotu ako súčet výmer dielov(666)
P164
Súčet výmer parciel doterajšieho stavu registra C-KN(888) nesúhlasí so súčtom výmer nového stavu(777)
P165
Riadok číslo 999 - Na rušenej parcele 888/88 doterajšieho stavu sa nachádza stavba PEC=777
P166
Riadok číslo 999 - Rušená stavba so súpisným číslom 777 na parcele číslo 888/88 doterajšieho stavu sa v SPI-KN nachádza viac krát
P167
Riadok číslo 999 - Rušená stavba so súpisným číslom 777 sa na parcele číslo 888/88 doterajšieho stavu v SPI-KN nenachádza
P168
Riadok číslo 999 - Rušená stavba so súpisným číslom 777 na parcele číslo 888/88 doterajšieho stavu má v SPI-KN DRS=66 a v GP DRS=55. Nesúlad DRS
P169
Riadok číslo 999 - Parcela DS číslo 888/88 sa nachádza aj na riadku číslo 777 - duplicita
P170
Riadok číslo 999 - Parcela NS číslo 888/88 sa nachádza aj na riadku číslo 777 - duplicita
P171
Riadok číslo 999 - Stavba súpisné číslo 777 na parcele číslo 888/88 sa nachádza aj na riadku číslo 666 - duplicita
P172
Riadok číslo 999 - Stavba súpisné číslo 777 na parcele číslo 888/88 sa nachádza aj medzi rušenými stavbami na riadku číslo 666 - duplicita
P173
Riadok číslo 999 - Rušená stavba súpisné číslo 777 na parcele číslo 888/88 sa nachádza aj na riadku číslo 666 - duplicita
P174
Počet záznamov tabuľky GP_POPIS je 999 - povolený je práve jeden záznam
P175
Počet záznamov tabuľky VYHOTOVITEL je 999 - povolený je práve jeden záznam
P176
Počet záznamov tabuľky ADRESA je 999 - povolený je práve jeden záznam
P177
Počet záznamov tabuľky VYHOTOVIL je 999 - povolený je práve jeden záznam
P178
Počet záznamov tabuľky AUT_OVER je 999 - povolený je práve jeden záznam
P179
Riadok číslo 999 - Ak je u parcely DS položka PKV uvedená, nesmie obsahovať prázdny znak
P180
Riadok číslo 999 - Pri DRN=5 musí byť položka PKV vždy uvedená